MAASEUTUYRITTÄJÄN KANNATTAA JÄRJESTÄYTYÄ –YLEISSITOVA TYÖEHTOSOPIMUS HALTUUN


Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, turkistuotantoalan ja viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimukset uudistettiin Maaseudun Työnantajaliiton (MTA) ja Teollisuusliiton välisten neuvottelujen tuloksena viime vuonna ja ne ovat voimassa 31.1.2022 asti.

Työehtosopimukset ovat yleissitovia. Kun työehtosopimus on yleissitova, sopimuksen vähimmäisehdot sitovat myös Maaseudun Työnantajaliittoon järjestäytymättömiä työnantajia. Samanaikaisesti työntekijältä ei vaadita vastaavaa järjestäytymistä ammattiliittoon. Työehtosopimuksen määrittelemät paikallisen sopimisen joustot ovat vain järjestäytyneiden työnantajien sovellettavissa. Yleisesti ottaen työehtosopimusten perimmäisenä tarkoituksena on alakohtaisten työolosuhteiden huomioiminen myös työsuhdesäännöissä, työnteon ja -teettämisen sujuvoittamisen takia. Työehtosopimusten määräykset ovat myös ensisijaiset lainsäädäntöön verrattuna. Työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä tehdään nykyään aina kirjallisesti.

Työehtosopimusten joustavat työaikajärjestelmät

Työaikapankkia voidaan soveltaa kaikkiin työsuhteisiin, myös lyhytaikaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja osa-aikaisiin. Työaikapankkiin voidaan muuntaa mm. ylityöt, pyhätyön korotusosia ja lomaltapaluuraha palkallisiksi vapaatunneiksi. Työaikapankin käyttö on eri asia kuin keskimääräisen säännöllisen työajan soveltaminen tunti tunnista- periaatteella. Silloin työaika vaihtelee suunnitelmallisesti viikoittain, mutta kokonaistasoitusjakson päätyttyä, töitä on tehty keskimäärin 40 tuntia viikossa. Suunnittelujaksolla ei tehdä ylityötä, vaikka yksittäinen työviikko voi sisältää paljon enemmän työtunteja kuin 40. Tasoitusjärjestelmää sovelletaan suunnittelemalla työvuorojen tarkat pituudet etukäteen työvuoroluetteloon säännöllisin aikavälein ja laatimalla työaikajärjestelmää selittävä työaikasuunnitelma koko tasoitusjaksolle. Työpaikalla voidaan myös paikallisesti sopia 172 tunnin lisätyömahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia. Lisätyön käyttöönotto työpaikoilla vaatii työnantajan jäsenyyttä Maaseudun Työnantajaliitossa.

Maaseudun erilaiset työtehtävät ovat riippuvaisia olosuhteista, joita on vaikeaa tai jopa mahdotonta ennakoida, esim. sääolosuhteet, eläintenhoito 24/7, kauppojen tilausmäärät ja satotilanne. Työaikajärjestelyiden ansiosta, työn teettäminen on mahdollista työnantajakustannusten pysyessä kohtuullisina myös vaikeissa työolosuhteissa. Työntekijöille on myös varattu lisäansaintamahdollisuus lisätyön muodossa.

Myös urakkapalkan maksaminen on tällainen ansaintamahdollisuus. Urakkapalkka on vähimmäispalkkaa paljon suurempi, kun pysytään siinä normaalissa työvauhdissa, johon sitoudutaan sovittaessa tämän palkkausmuodon käytöstä.

Lisätietoja : www.tyonantajat.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi