Kroppa kuntoon pehmein keinoin


Kalevalaisella jäsenkorjauksella hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia tuki­- ja liikuntaelinongelmien kipuja. Ikivanha, tieteel­lisestikin tehokkaaksi todettu hoitomuoto halu­taan osaksi julkista terveydenhoitoa ja vapaaksi arvonlisäverosta.

Nimi kalevalainen jäsenkorjaus viittaa suo­malaiseen kansanperinteeseen ja sen pohjalta kehitettyyn pehmytkudoskäsittelyyn. Hoidon tavoitteena on korjata kokonaisvaltaisesti kehon virheasentoja ja niistä aiheutuvia kipuja kudosten ja nivelten liikkuvuutta parantamalla.

Ratkaiseeko tieteen ja kansan ääni?

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on tieteellisesti tutkittu hyvä maine. Jyväskylän yliopiston yhteis­kuntatieteiden kandidaatin Anna Markkulan tuoreessa kalevalaisen jäsenkorjauksen tunnet­tavuuskyselyssä 80 prosenttia vastaajista tunsi hoitomuodon ja 68 prosenttia oli käynyt hoidos­sa. 92 prosenttia haluaa, että kalevalainen jäsen­korjaus integroidaan julkiseen terveydenhoitoon. Kyselyyn vastasi 1623 henkilöä.

”Yli 50 prosenttia vastaajista ilmoitti, että hei­dän elämänlaatunsa ja toimintakykynsä oli pa­rantunut merkittävästi kalevalaisessa jäsenkor­jaushoidossa ja vain neljän prosentin mukaan ei ollenkaan”, Kansanlääkintäseura ry:n puheen­ johtaja Päiviö Vertanen huomauttaa.

Tieteellisiä näyttöjä ja arvostettujen tiede­lehtien artikkeleita aiheesta löytyy neljältä vuosikymmeneltä.

”Tutkimuksissa on osoitettu, että kaleva­lainen jäsenkorjaus on tehokkain tuki-­ ja liikuntaelinhoito. Se vähentää merkittävästi särkylääkkeiden käyttöä ja parantaa elämänlaatua”, Vertanen sanoo.

”Suomessa kärsii 1,7 miljoonaa ihmistä tuki­ ja liikuntaelinongelmista eivätkä he saa niihin kun­nollista hoitoa. Kevään 2018 Lancet­-tiedelehden artikkelissa (Clark & Horton) todetaan, että ala­selkäkipupotilaita hoidetaan usein väärin, poti­laille annetaan liikaa lääkkeitä ja heille tehdään turhia leikkauksia.”

40 kansanedustajaa jätti eduskunnalle 29.6.2018 lakialoitteen kalevalaisen jäsenkorjauk­sen saamiseksi terveydenhuollon ammattirekis­teriin. Perinnehoitojen neuvottelukunta toimii aktiivisesti asian eteen. Siihen kuuluvat mm. pro­fessori Pekka Puska ja emeritusprofessorit Osmo Hänninen ja Pentti Tuohimaa.

www.kalevalainenkorjaaja.fi

www.kansanlaakintaseura.fi

Jaa tämä artikkeli


Terveys