Krooniseen lymfaattiseen leukemiaan (KLL) kohdennettu tehokas ja määräaikainen hoito


AbbVien lääketieteellinen johtaja Anne Lehtonen kertoo uudesta hoidosta krooniseen lymfaattiseen leukemiaan.

AbbVien kehittämä VEN+R-hoito krooniseen lymfaattiseen leukemiaan (KLL) tarjoaa potilaille hyvää elämänlaatua ja pitkää remissiota sekä määräaikaista kustannusvaikuttavaa hoitoa.

Venclyxto + rituksimabi (VEN+R) -yhdistelmähoidon vaste on selvästi parempi KLL-hoidon toisessa linjassa verrattuna perinteisesti hoitomuotona käytettyyn kemoimmunoterapiaan.

”69 prosenttia potilaista oli jäännöstautinegatiivisia eli heiltä ei löytynyt 2 vuoden määräaikaisen hoidon päättymisen jälkeen havaittavia syöpäsoluja elimistöstään”, AbbVien lääketieteellinen johtaja Anne Lehtonen valottaa AbbVien kehittämän VEN+R-hoidon tutkimustuloksia.

”12 kuukauden kuluttua Ven+R-hoidon päättymisestä 87 prosentilla KLL ei edennyt. Lisäksi taudin etenemisen tai kuoleman riski oli 84 % pienempi kemoimmunoterapiaan verrattuna. Tulokset osoittavat, että Ven+Rhoidolla saavutettu vaste säilyy hoidon päättymisen jälkeen.”

”Tavallisesti syöpäsolut pystyvät estämään apoptoosin eli ohjelmoidun solukuoleman, mutta venetoklaksi estää BCL-2-valkuaisaineen toimintaa, auttaa tuhoamaan syöpäsoluja ja pienentämään niiden määrää sekä hidastaa taudin pahenemista”, Lehtonen avaa lääkkeen vaikutusmekanismia tarkemmin.

Nimensä mukaisesti KLL on krooninen sairaus eli sitä ei voida täysin parantaa. Jäännöstautinegatiivisuudesta huolimatta se jää lymyämään piilevänä potilaan elimistöön: ”Kukaan ei pysty yksittäisen potilaan osalta ennustamaan remission pituutta, mutta tällä hoidolla on tutkitusti pitkä vaste”, Lehtonen kertoo tuloksista.

Määräaikaisuus on merkittävä etu

Yksi uuden hoitomuodon hyvistä puolista on sen määräaikaisuus. Hoito kestää kaksi vuotta, minkä jälkeen potilas pääsee elämään lähes normaalia elämää ilman lääkehoitoa KLL:aan. ”Määräaikaisuus on potilaille merkittävä etu ja motivoi potilaita noudattamaan hoitosuunnitelmaa.”

”Lääkkeen avulla syöpäsolun kyky estää solukuolema saadaan poistettua.”

KLL:n hoidossa perinteisesti käytetyt kemoimmunoterapiat ovat yleensä iäkkäille potilaille kovin rankkoja. ”Kaikkien potilaiden kunto ei kestä voimakkaimpia kemohoitoja ja niillä harvoin päästään syviin hoitovasteisiin. VEN+R-hoidolla on myös haittavaikutuksia, mutta ne ovat yleensä hyvin tunnettuja ja hallittavissa.”

Määräaikaisessa hoidossa sairaalakäynnit kokonaisuudessaan vähenevät, sillä tarvitaan vähemmän erikoisseurantaa ja poliklinikkakäyntejä. Yhdistelmähoidon ensimmäinen kuusi kuukautta sisältää kerran kuukaudessa potilaalle suonensisäisesti annettavaa rituksimabihoitoa klinikalla, mutta Venclyxton potilas ottaa itse tablettimuodossa.

”VEN+R on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä työstämme kehittää hoitoja vakaviin sairauksiin, joihin tarvitaan uusia hoitomuotoja. Potilaiden kokemus on meille tärkeä asia ja pyrimme tarjoamaan ihmisille mahdollisuuden elämään ilman sairauksiensa jatkuvaa miettimistä”, Lehtonen summaa AbbVien missiota.

Krooninen lymfaattinen leukemia eli KLL on immunologisten solujen syöpäsairaus, johon sairastuu vuosittain noin 200 henkilöä. Se on pääasiassa iäkkäämpien ihmisten sairaus sillä, yhdeksän kymmenestä sitä sairastavasta on yli 50-vuotias, alle 30-vuotiailla tauti on harvinainen ja lapsilla sitä ei esiinny lainkaan. Taudin aiheuttajaa ei tunneta, eikä se ole tarttuva eikä periytyvä.

KLL löydetään usein sattumalta oireettomilta potilailta muista syistä otettujen verikokeiden poikkeamien jatkotutkimuksissa. Tutkimusten mukaan hoidon aloittaminen ongelmattomassa ja oireettomassa vaiheessa on haitallisempaa kuin pelkkä seuranta ilman hoitoa. Päätös hoidon aloittamisesta tehdään tapauskohtaisesti veritauteihin perehtyneen lääkärin toimesta.

(Lähde: Lääkärikirja Duodecim)

Venclyxto + rituksimabi -yhdistelmähoito KLL:n toisessa linjassa:

84 %:lla potilaista taudin etenemisen tai kuoleman riski pieneni*

87 %:llaKLL ei edennyt vuoden kuluttua määräaikaisen hoidon päättymisestä*

69 %:llajäännöstautinegatiivisuus*

2 vuoden määräaikainen hoito

SV-korvattava toisessa hoitolinjassa

*Kater AP et al. J Clin Oncol. 2019; 37: 269-277.

VENCLYXTO 10MG, 50MG JA 100MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT venetoklaksi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Käyttöaiheet:

Venclyxto on tarkoitettu käytettäväksi kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla

  • yhdessä obinututsumabin kanssa, jotka eivät ole saaneet aiempaa hoitoa (vuoden hoito)
  • yhdessä rituksimabin kanssa, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa (kahden vuoden hoito)
  • ainoana lääkkeenä (jatkuva hoito),
    • joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut

Tai

    • joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53- mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.

Annostus ja antotapa: Hoidon aloittaa ja sitä valvoo syövän lääkehoitoon perehtynyt lääkäri. Aloitusannos on 20 mg/vrk suun kautta 7 päivän ajan. Annosta on suurennettava vähitellen 5 viikon kuluessa 400 mg/vrk (ylläpitoannos).

Annostitrauksen jälkeinen annos yhdessä rituksimabin kanssa: 400 mg/vrk. Rituksimabi annetaan, kun potilas on suorittanut annostitrausaikataulun loppuun ja käyttänyt venetoklaksia suositusannoksina (400 mg/vrk) 7 päivän ajan.

Yhdistelmähoidossa obinututsumabin kanssa obinututsumabi aloitetaan ensin. Venetoklaksin annostitraus aloitetaan hoitojakson 1 päivänä 22 ja sitä jatketaan hoitojakson 2 päivään 28 asti, jonka jälkeen ylläpitoannos on 400 mg/vrk yhteensä 12 hoitojakson ajan. Kunkin hoitojakson pituus on 28 päivää. Ks. tarkemmat annostus- ja hoito-ohjeet tuumorilyysioireyhtymän ehkäisemiseksi valmisteyhteenvedosta.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Vahvojen CYP3A:n estäjien samanaikainen käyttö hoidon aloitus- ja annostitrausvaiheessa. Mäkikuismavalmisteiden samanaikainen käyttö.

Varoitukset: Tuumorilyysioireyhtymä: KLL-potilailla, joiden kasvainkuorma on ollut suuri, on ilmennyt hoidon aikana tuumorilyysioireyhtymää, myös kuolemaan johtaneita tapahtumia. Neutropenia ja infektiot: Vakavia infektioita (mukaan lukien kuolemaan johtaneita sepsistapauksia) on ilmoitettu. Immunisaatio: Eläviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana eikä sen jälkeen ennen kuin B-solut ovat toipuneet. CYP3A:n indusoijat: Vahvojen tai keskivahvojen CYP3A4:n indusoijien samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Yhteisvaikutukset: Tarkista mahdolliset yhteisvaikutukset CYP3A-välitteisesti metaboloituvien, OATP-perheen, atsitromysiinin, varfariinin, BCRP:n ja P-gp:n kuljettamien ja sappihappoja sitovien lääkkeiden kanssa valmisteyhteenvedosta.

Raskaus ja imetys: Naisten on vältettävä raskaaksi tulemista hoidon aikana ja vähintään 30 päivän ajan hoidon päätyttyä. Imetys on lopetettava hoidon ajaksi.

Haittavaikutukset: Yhdistelmähoitotutkimuksissa (obinututsumabin tai rituksimabin kanssa) yleisimpiä venetoklaksihoitoa saaneilla potilailla ilmenneitä haittavaikutuksia (≥ 20 %; kaikki asteet) olivat neutropenia, ripuli ja ylähengitystieinfektio. Monoterapiatutkimuksissa yleisimpiä haittavaikutuksia olivat neutropenia/neutrofi ilimäärän pieneneminen, ripuli, pahoinvointi, anemia, uupumus ja ylähengitystieinfektio.

Yleisimmin ilmoitettuja vakavia haittavaikutuksia (≥ 2 %), kun venetoklaksia annettiin yhdessä obinututsumabin tai rituksimabin kanssa, olivat keuhkokuume, sepsis, kuumeinen neutropenia ja TLS. Tutkimuksissa, joissa venetoklaksia annettiin ainoana lääkkeenä, yleisimmin ilmoitettuja vakavia haittavaikutuksia (≥ 2 %) olivat keuhkokuume ja kuumeinen neutropenia.

Reseptilääke.

Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv): 10 mg: 14 tabl. 98,25 €, 50 mg: 7 tabl. 229,13 €, 100 mg: 7 tabl. 441,07 € tai 112 tabl. (4 x 28) 6 527,58 €.

Korvattavuus: Rajoitettu peruskorvattavuus (399) (ehdollinen korvattavuus – päätökseen liittyy taloudellinen sopimus).

Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.

Lisätietoja: AbbVie Oy puh.: 010 2411 200. (Venclyxto 04.2020) FI-VNCCLL-200030/04.2020

Jaa tämä artikkeli


Terveys