KESY-toimintamalli viher- ja rakennusalan perustana


KESY eli kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli on luotu edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja viher- ja rakennusalalla. 

KESY- toimintamalli määrittää kestävän kehityksen mukaiset, suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvat toimintaperiaatteet, toimenpiteet ja käytännönlähei-set ohjeet ympäristörakentamisen tilaajille, suunnit-telijoille, rakentajille, kunnossapitäjille sekä tuote- ja tavarantoimittajille. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on välttää, lieventää tai estää rakenta-misen ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristöraken-tamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys. Puutumme rakentamisessa ekosysteemipalveluiden kannalta keskeisiin luonnonprosesseihin, kuten veden kiertokulkuun, maaperän rakenteeseen ja kasvillisuus-alueisiin. KESY- toimintamallin tavoitteena on pyrkiä vaalimaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatku-vuutta. Tämä edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämis-tä ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa. 

KESY-toimintamalli on merkittävä askel pohdittaessa, miten voimme vastata kasvaviin globaaleihin haastei-siin. Ilmastonmuutos, resurssien tehokkaampi käyttö, energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen eh-käisy, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ih-misten osallistaminen sekä viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus ja monipuolisuus ovat kaikki esimerk-kejä toimintamallissa huomioiduista näkökulmista.

KESY-tunnus ja hankkeiden raportointi Onko teillä meneillään jokin kestävää ympäristöra-kentamista tukeva hanke tai oletteko osallistuneet hankkeeseen, jossa kestävä kehitys on otettu erityi-sen hyvin huomioon? Tutustumalla KESY-toiminta-malliin voitte hakea käyttöönne KESY-tunnusta, jota voi käyttää KESY:a toteuttavan hankkeen tai muun toiminnan yhteydessä viestinnässä ja asiakirjois-sa. Kestävään ympäristörakentamiseen sitoutuneita hankkeita kannustetaan myös raportoimaan Viher-ympäristöliiton verkkosivuille. 

Toimintamalli, tunnuksen hakuohjeet, hankkeiden raportointilomake ja muut lisätiedot: www.vyl.fi/kesy tai info@vyl.fi 

Jaa tämä artikkeli


Tekoja Suomesta Tulevaisuuden Suomi